Wednesday, September 8, 2010

KITAB GATOLOCO

Dipetik dari buku Ajaran Sesat tulisan Drs. Haji Wahidin Soekarno 1986 :

Ertinya perkataan Asyhadu itu yakni ibubapa kita, pernah mengadu kemaluannya. Bapa bermain dengan pusat ibu, dua-duanya mengadu kemaluannya.

Allah ertinya kemaluan bapa, rupanya buruk sekali. Sedangkan kata annahu ertinya ibu bersetubuh, kemaluannya lebih buruk.

Lailaha illallahu Muhammad Rasulullah yakni campuran rasa dan cahaya dari lelaki dan perempuan, anugerah dewa menjadi lazat nya hidup. Dua atau satu yang nyata adalah wujud satu dinamakan dua, yakni dengan nama Muhammad Rasulullah.

Bagaimana kita dapat memisahkan antara badan dan nyawa tetapi tidak dapat berkumpul selamanya, tetapi juga tidak dapat dipisahkan. Tanya lah hal ini kepada orang yang mengetahui. Kalau engkau tidak tahu, engkau akan berderajat rendah sebagai binatang. Oleh kerana itu, jika mempelai naik haji (bersetubuh) ia mengucap asyhadu alla ilaha illallaha wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ertinya : sesungguhnya aku mengetahui bahawa hidupku dari cahaya dewa serta rasa nabi adalah dengan perantara ibubapa. Aku sendiri juga ingin melakukan.

Inilah ertinya naik haji ke Mekah. Naik Baitullah dan Kaabatullah, rukun Islam kelima. Mekah itu wanita, jika mengambil posisi bersetubuh. Baitullah ertinya dibuka yakni wanita yang membuka kain nya.

Gatoloco sendiri adalah nama kemaluan laki-laki.Aku ini Tuhan berada di sentrum wujud. Rasulullah adalah hatiku, agamaku adalah agama rasa.Pedoman hidupku adalah bahrul qalbi yaitu lautan hatiku yang luas lagi dalam.Aku selalu sembahyang, tidak pernah putus-putus, sembahyangku adalah nafsuku ini, nafsu yang dari ubun-ubun adalah sembahyangku terhadap tuhan. Nafsu yang dari mulut adalah sembahyangku untuk Muhammad saw.Ada nafas yang keluar dari hidung itu adalah tali kehidupanku, oleh karena itu nafasku berbunyi Allah-Allah.Qiblatku adalah diriku sendiri yang dinamakan Baitullah. Arti lafad "baitun" adalah baito (perahu, kapal) yang berarti baitullah adalah perahu buatan Allah.Sebelum dunia ini ada, sebelum ada binatang dan matahari, yang ada hanyalah nur Muhammad, yaitu yang berada di bintang johar yang menjadi pusar (pusat) atau wudel (bhs Jawa) Nabi Muhammad.Lanang (laki-laki) artinya adalah kemaluan laki-laki.Wadon (perempuan) artinya adalah kemaluan perempuan.

Dua kalimah syahadat menurut kebatinan artinya aku menyaksikan bahwa hidupku dan cahaya Tuhan serta rasa Nabi Muhammad adalah karena persetubuhan bapa dan ibu, karena itu saya juga ingin melakukan persetubuhan itu.

*Erti Alif Lam Miim, zaalikal kitaabula raibafihi hudan lilmuttaqin menurut Darmo Gandul :
Alif : adalah huruf hidup tak kena mati
Zalikal : jika tidur kemaluannya menyengkal
Kitabula : kemaluan lelaki masuk dikemaluan perempuan
Raibafi : perempuan yang pakai kain
Hudan : telanjang
Lilmuttaqin : sesudah telanjang kemaluan lelaki termuat dalam kemaluan perempuan*