Sunday, January 9, 2011

'AYN AL-QUDDAT AL-HAMADANI

Tokoh sufi legendaris Abu al-Mughits al-Husain bin Mansur bin Muhammad al-Baidhawi yang berketurunan Abu Ayyub, sahabat Rasulullah SAWW atau lebih dikenali sebagai Al-Hallaj telah dijatuhi fatwa hukuman mati kerana 'Ana al-Haqq' nya. 18 Zulhijjah 309 H, jatuhlah hukuman kepada nya. Dia terlebih dahulu disebat lalu disalib kemudian dipotong kedua tangan dan kaki nya, dipenggal leher kemudian potongan tubuh itu dibiarkan beberapa hari, kemudian baru dibakar serta abunya dihanyutkan di sungai Dajilah.

Syihab al-Din Syuhrawardi dikenali sebagai 'Syaikh al-Isyraq' dengan filsafat Iluminatif yang pertama kali muncul dalam tradisi sufi. Hampir sama dengan Al-Hallaj, Syuhrawardi wafat dihukum mati atas perintah Gabernor Syria Malik al-Dzahir .

Di Tanah Jawa, nasib yang sama juga dialami oleh Kiai Mutamakkin yang mana Ketib Anom dari Kudus mengusulkan kepada Amangkurat hukuman bakar hidup-hidup keatas Kiai Mutamakkin, Syekh Siti Jenar dihukum mati semasa Kerajaan Demak, Sunan Panggung dihukum bakar oleh Sultan Demak, Ki Baghdad dari Pajang yang ditenggelamkan ke sungai, Syekh Amongraga yang dibawah Sultan Agung ditenggelamkan di laut.

Seorang lagi tokoh sufi yang tidak begitu dikenali didalam pengajian Tasauf adalah 'Ayn al-Quddat al-Hamadani. Di Iran maupun dalam pengajian Tasauf di Barat, namanya cukup mendapat perhatian yang cukup luas. Nama lengkapnya Abu al-Ma'ali Abdullah Ibn Abi Bakr Muhammad Ibn Ali Ibn al-Hassan Ibn Ali al-Miyanji. Dilahirkan di Hamadzan pada 492H/1098M, dari keluarga terpelajar yang berasal dari Miyana di Azerbaijan. Datuk nya adalah seorang qadhi Hamadzan yang syahid akibat penganiayaan tentera Saljuk pada tahun 494M/1100M; ayahnya juga meninggal akibat tindakan kekerasan.

Kecerdasannya sangat luar biasa, dengan kemampuannya berbahasa Arab (klasik dan moden) . Semua cabang ilmu pengetahuan dikuasai nya amat cepat dan mudah. Ia mulai menulis karya-karya originalnya sejak berusia 14 tahun, dan pada usia 20 tahun ia menghasilkan karya besar yang berjudul 'Zubdat al-Haqaiq' yang sukar difahami. Selain itu, kitab nya yang terkenal adalah Tamhidat yang disusun pada 512M/1127M dan Syakwa al-Gharib iaitu tulisan pembelaan dirinya ditulis menjelang akhir hayat nya tahun 525M/1131M.

'Ayn al-Quddat memadukan dalam dirinya sufisme dan filsafat skolastik. Sebagai murid Ahmad al-Ghazali,sebenarnya kehidupan dirinya ujud didalam tradisi mistik sufisme yang diwakili nama-nama besar seperti Al-Hallaj dan Al-Bistomi. Pada saat yang sama, dia adalah seorang intelektual yang diberkahi dengan satu kekuatan analisis rasional yang luar biasa tajam. Ini memungkinkannya untuk berfilsafat atas dasar pandangan spiritualnya sendiri.

Dalam metafizik 'Ayn al-Quddat berpendirian paling dekat dengan Ibn Arabi, kerana pemikiran metafisis nya ditentukannya bersesuaian dengan pengalaman mistisnya. Pemikiran dan pandangannya selari dan serupa dengan Wahdatul Ujud yang merupakan asas keseluruhan bangunan metafizik mistis Ibn Arabi. Jadi dalam hal ini, 'Ayn al-Quddat mendahului Ibn Arabi.

Para ulama dan penguasa telah menuduh 'Ayn al-Quddat berbuat pelbagai bidaah, tuduhan yang sama juga diperolehi oleh generasi pendahulunya Al-Hallaj serta generasi selepasnya yakni Syuhrawardi dan Ibn Arabi. Tetapi generasi berikutnya ada yang lebih bernasib baik kerana tidak ditangkap, dibicara dan dihukum.

Para Ulama telah mengadu kepada Menteri Saljuk dari Iraq, Abu al-Qasim Qiwamuddin Nashir Ibn Ali al-Daragazini yang terkenal zalim. Menteri Daragazini inilah yang mengarah 'Ayn al-Quddat dipenjara di Baghdad pada 525H/1130M, dan dalam penjara inilah kitab pembelaannya 'Syakwa al-Gharib' disusun. Setelah beberapa bulan ditahan di Baghdad, dia dihantar kembali ke Hamadzan, kampung halaman nya. Ditanah kelahiran nya,pada malam kedatangan Sultan Saljuk, Mahmud yang memerintah dari 511M/1118M-524M/1131M, 'Ayn al-Quddat menjalani hukuman mati secara zalim sebagaimana Al-Hallaj yakni disalib dan dibakar hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 6-7 Jamadil Akhir 525H/Mei 1131M. Seorang cendekiawan, sufi, wali, sekaligus syahid, diakhiri riwayat hidupnya pada usia terlalu muda iaitu 33 tahun.